กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ช่องทางการสื่อสาร