สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ทุกวันศุกร์ ระหว่าง เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖ (เทศกาลเข้าพรรษา)
ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.
- ผู้ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกพร้อมกัน (ลงทะเบียน) ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เวลา ๑๒.๓๐ น.
- พระอาจารย์ , นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ , มาถึง
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
พระอาจารย์กล่าวอารัมภกถา หรืออื่น ๆ และวิธีการสาธยาย
เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๕.๔๕ น.
- ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมร่วมสาธยายพระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก | พระสุตตันตปิฎก | พระอภิธรรมปิฎก
เวลา ๑๕.๔๕ น.
- นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้แทนกล่าวขอบคุณ
- เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม
- ผู้เข้ากิจกรรมสาธยาย
- กราบลาพระรัตนตรัย
- ถ่ายรูปร่วมกัน จบพิธี

เดือนกันยายน ๒๕๖๖

• วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (วันแรก)
พระครูปิฎกธรรมบัณฑิต (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตญาโณ) เจ้าอาวาสวัดปิฎกธรรมาราม

• วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
พระครูภาวนาธีรวรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวน

• วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
พระมหาบุญส่ง พยตฺโต พระอาจารย์สอนพระอภิธรรม

• วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
พระมหาถิระเดช จิตตฺสุโภ พระอาจารย์สอนพระอภิธรรม

--------------------------------------------------------------

เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

• วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เรียง

• วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งด)

• วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร

• วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
พระราชวชิรบัณฑิต (พระมหาประนอม ธมฺมาสงฺกาโร)
เจ้าอาวาสวัดจากแดง สมุทรปราการ

การสาธยายพระไตรปิฎกเป็นกิจกรรมสำคัญของพุทธศาสนิกชน เป็นการอ่านพระไตรปิฎกอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป ขั้นตอนในการสาธยายพระไตรปิฎกมีดังนี้
  1. เตรียมความพร้อม ผู้สาธยายควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ร่างกายต้องแข็งแรง จิตใจต้องสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน
  2. ศึกษาพระไตรปิฎก ผู้สาธยายควรศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และเนื้อหาที่ถูกต้อง
  3. ฝึกซ้อม ผู้สาธยายควรฝึกซ้อมการสาธยายพระไตรปิฎกเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถสาธยายได้อย่างลื่นไหล
  4. สาธยายพระไตรปิฎก ผู้สาธยายควรสาธยายพระไตรปิฎกด้วยความเคารพ ตั้งใจ และมุ่งมั่น เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง

  • เป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา บรรจุหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างครบถ้วน การสาธยายพระไตรปิฎกจึงเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไป
  • เป็นการเจริญปัญญา การศึกษาและสาธยายพระไตรปิฎกช่วยให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น เข้าใจความหมายของคำศัพท์และเนื้อหาที่ถูกต้อง นำไปสู่การเจริญปัญญา เข้าใจความจริงของชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
  • เป็นการชำระจิตใจ การสาธยายพระไตรปิฎกเป็นการฝึกสมาธิ จิตใจสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน ช่วยให้จิตใจสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส
  • เป็นการเสริมสร้างศีลธรรม การสาธยายพระไตรปิฎกช่วยให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักศีลธรรม นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมอย่างถูกต้อง

ขอบคุณข้อมูลสาธยายพระไตรปิฎกจาก : Google Bard

ช่องทางการสื่อสาร